ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Η Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΙΚΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη την υπ.αρ. 10/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε μητρώο εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

Σκοπό του μητρώου εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών αποτελεί η υποστήριξη και καλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΕΛΙΚΑ στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

 • καλές πρακτικές εδαφικής συνεργασίας
 • διπλωματία των πόλεων 
 • κυκλική οικονομία
 • συμμετοχική διακυβέρνηση
 • στρατηγικές smart cities
 • αστική ανθεκτικότητα
 • κοινωνική οικονομία
 • βιώσιμη κινητικότητα
 • νεοφυής επιχειρηματικότητα – καινοτομία
 • place marketing – city branding

Τα μέλη του μητρώου δε θα συνδέονται με εργασιακή σχέση με τον ΕΛΙΚΑ, αλλά θα αποτελούν τους, εν δυνάμει, συνεργάτες, με τους οποίους θα συνάπτεται σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μισθώσεων έργου, όποτε παρίσταται σχετική ανάγκη επιστημονικής υποστήριξης του, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ.13.3 του άρθρου 13 του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του.

Τα ενδεικτικά επιστημονικά πεδία των προσκαλούμενων φυσικών προσώπων είναι τα παρακάτω: 

 • κοινωνικοοικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • επιστήμες χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης
 • επιστήμες περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης
 • επιστήμες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

 • Ύπαρξη σχετικού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών αντίστοιχης, με τα ανωτέρω πεδία,  ειδικότητας
 • Επιθυμητή ύπαρξη συναφούς, με τα ανωτέρω πεδία, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Ενδεικτικά και όχι σωρευτικά θα πρέπει επίσης:

 • Να έχει παρέλθει τριετία από την κτήση του πτυχίου του
 • Να έχει συναφή με τα ανωτέρω πεδία, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helicas.egtc@gmail.com ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ Balkan Center, Κτίριο Β, 10ο χλμ Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΚΑ και ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από αυτήν. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από τον κ. Αναστασιάδη Γιάννη Διευθυντή του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ στο τηλέφωνο 6936 814400 ή με την υποβολή των ερωτημάτων τους   στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου helicas.egtc@gmail.com.

 

Θεσσαλονίκη 19 /09/2018

Ο Διευθυντής του ΕΛΙΚΑ

 Αναστασιάδης Γιάννης

  

Σχετικές Αναρτήσεις: